Tax-Fin-Lex - Sustav poreznih, financijskih i pravnih informacija
TFL Glasnik
Broj 4, godina III, 3. veljače 2009.
NOVOOBJAVLJENI PROPISI U NARODNIM NOVINAMA
Izbor propisa za razdoblje 26.1.2009. - 30.1.2009.; NN br. 11/09, 12/09 i 13/09.
tfl

NN 13/09 od dana 30.1.2009. godine:

 1. Uredba o tarifi za utvrđivanje vrijednosti iznosa naknade za pružanje primarne i sekundarne pravne pomoći za 2009. godinu

  Uredbom se određuje način vrednovanja i obračunavanja vrijednosti visine naknade za pružanje primarne i sekundarne pravne pomoći koju pružaju odvjetnici, kada istu pružaju na temelju uputnice izdane od nadležnog ureda državne uprave u županijama odnosno ureda Grada Zagreba u skladu s odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Uredba stupa na snagu 30.1.2009. godine.

 2. Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače

  Pravilnikom se propisuju uvjeti i način osposobljavanja kandidata za vozače pojedine kategorije vozila, Plan i okvirni program osposobljavanja, prostorni uvjeti, nastavna sredstva, pomagala i oprema potrebni za izvođenje osposobljavanja te vođenje evidencija i dokumentacije o osposobljavanju kandidata za vozače.

  Pravilnik stupa na snagu 7.2.2009. godine. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače (»Narodne novine« broj 6/05).

 3. Pravilnik o obrascu zahtjeva za odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, obrascu uputnice i evidenciji izdanih uputnica

  Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj zahtjeva za odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, obrasca izjave o dopuštanju uvida u podatke o imovini, obrasca uputnice te način vođenja i oblik evidencije izdanih uputnica.

  Pravilnik stupa na snagu 30.1.2009. godine. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascu zahtjeva za odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, obrasca izjave o dopuštanju uvida u podatke o imovini, obrasca uputnice i evidenciji izdanih uputnica (»Narodne novine« broj 128/08). Postupci odobravanja pravne pomoći pokrenuti temeljem Obrasca zahtjeva ZOBBP-1 Pravilnika o obrascu zahtjeva za odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, obrasca izjave o dopuštanju uvida u podatke o imovini, obrasca uputnice i evidenciji izdanih uputnica (»Narodne novine« broj 128/08) dovršit će se sukladno odredbama ovog Pravilnika.

tfl

NN 12/09 od dana 28.1.2009. godine:

 1. Pravilnik o vrstama i visini naknada Financijskoj agenciji za vođenje Registra godišnjih financijskih izvještaja

  Ovim se Pravilnikom propisuju vrste i visina naknada koje Financijska agencija naplaćuje za vođenje Registra godišnjih financijskih izvještaja te način i rokovi njihova plaćanja. Pravilnik stupa na snagu 28.1.2009. godine.

 2. Pravilnik o vođenju službenog registra propisanih informacija

  Pravilnikom se propisuju tehnički, sigurnosni, organizacijski i ostali uvjeti za vođenje službenog registra propisanih informacija te dokumentacija kojom pravna osoba dokazuje ispunjenje propisanih uvjeta za vođenje službenog registra propisanih informacija. Pravilnik stupa na snagu 5.2.2009. godine.

tfl

NN 11/09 od dana 26.1.2009. godine:

 1. Statistički standardi za Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M)

  Statistički standardi za Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/ KPS/M), zajedno s obrascima (IND-1/KPS/M i IND-1/KPS/M/30.11), Listom naziva i brojčanog označavanja županija (lokaliteta) za istraživanje IND-1/KPS/M i Nomenklaturom industrijskih proizvoda – NIPUM 2009., koji se nalaze u dodatku 1., dodatku 2. i dodatku 3. ovih Statističkih standarda primjenjuju se od 26.1.2009. godine.

  Ovim Statističkim standardima za Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M) prestaju vrijediti Statistički standardi za mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenicima (IND-1/MPS) (»Narodne novine« broj 19/04).

Tema tjedna: E-mail, web i chat – nužnost suvremenog digitalnog poslovnog komuniciranja

Digitalne poslovne komunikacije od ključnog su značenja u odvijanju poslovnih procesa. Pojavom računala i informatičke tehnologije, poslovne komunikacije sve više koriste informatičku opremu i razvijene programe koji podržavaju takvu vrstu komuniciranja. Danas se već naširoko koristi termin
e-poslovanje ili digitalne poslovne komunikacije. U tom kontekstu može se reći da naziv digitalni nije samo tehnički, nego je i ekonomski i pravni pojam jer implicira niz proceduralnih promjena u tijeku bilo kojeg poslovnog procesa, a posljedično su vezane na digitalizaciju i informatizaciju. Digitalne poslovne komunikacije omogućuju individualni pristup s poslovnim partnerima i suradnicima, a temelje se na programiranoj obradi podataka, korištenju više baza podataka, kontinuiranoj obradi poslovnih procesa i visokostručnoj obradi djelatnika poduzeća.

Razlikujemo govorno poslovno komuniciranje (razgovor, telefonski razgovor, sastanak, prezentacija, i sl.) i pisano poslovno komuniciranje (poslovno pismo, memorandum, telefaks, e-mail, web i chat). Ovdje ćemo ukratko izložiti ovaj drugi vid poslovne komunikacije, prvenstveno e-mail, web i chat, budući da je taj vid digitalne komunikacije u poslovnom procesu prezeo primat u odnosu na tradicinalne načine poslovnog komuniciranja, uporabu konvencionalnih obrazaca ili različitih zadanih, u pravilu sporih, obrada poslovnih komunikacijskih procesa prema javnosti, poslovnim partnerima ili kolegama.

E-mail ili elektornička pošta pisana je poslovna komunikacija koja se koristi u internom i eksternom komuniciranju. Komuniciranje e-mailom pogodno je za sve faze poslovnog procesa, a osobito je pogodno za komuniciranje sa stalnim poslovnim partnerima. Uporabom e-maila tijekom cijelog poslovnog procesa uklanja se posao povezivanja prethodnih komunikacija jer se prethodna komunikacija može automatski uključiti u komunikaciju odgovora.

Struktura poslovnog e-maila je slijedeća:

 1. zaglavlje ili protokol koji obuhvaća:
  • e-mail adresu pošiljatelja (eng. from),
  • e-mail adresu primatelja (eng. to),
  • adrese kopija (eng. cc),
  • predmet poruke (eng. subjekt),
  • listu priloga (eng. attachment),
  • datum i vrijeme prijenosa koje se dodjeljuje automatski.
 2. tekst poruke koji obuhvaća:
  • potpunu adresu primatelja koja omogućuje razlikovanje poslovnog i osobnog e-maila, a sastoji se od naziva poduzeća primatelja, predmeta poslovanja i sjedišta,
  • ponovljeni predmet,
  • oslovljavanje,
  • sadržaj koji obuhvaća uvod, bit, završetak, pozdrav i potpis (potpis se sastoji od naziva poduzeća-pošiljatelja i mjesta poslovanja, funkcije te punog imena i prezimena osobe koja upućuje e-mail).

Pri korištenju e-maila u poslovne svrhe svakako treba paziti na slijedeće:

 • ograničite se na jednu temu i pišite kratko, a duga objašnjenja i dokumente pošaljite kao prilog poruci,
 • budite izravni,
 • koristite se jednostavnim, manje formalnim jezikom nego za pisma,
 • koristie se mogućnošću povezivanja e-maila sa web komunikacijama (u e-mailu ugrađujte hiperlinkove),
 • izbjegavajte uporabu velikih slova jer ona označavaju vikanje, a i uporabu tzv. emotikona i net-kratica jer ih većina ljudi ne razumije,
 • e-mail poruke čitajte redovito i odgovarajte brzo,
 • ne služite se e-mailom kako biste izbjegli telefonske razgovore jer ćete tako ostaviti dojam da osobu namjerno izbjegavate,
 • pročitajte i popravite e-mail poruku prije nego što ju pošaljete,
 • ne šaljite e-mail koji ste sastavili dok ste bili ljuti jer e-mail se uvijek čini grubljim nego što zapravo jest.

Nedostatak e-maila je u tome što je to dijelom i privatna komunikacija, a administrator informacijskog sustava poduzeća ima pristup svim porukama informatičke pošte, a i od strane primatelja poruka se vrlo lako može proslijediti drugim korisnicima. Stoga bi bilo nužno ako se
e-mailom šalju povjerljive informacije, promijeniti tehnologiju kriptiranja zbog zaštite tajnosti sadržaja takve poruke. Također nedostatak je u sigurnosti prijenosa od hakerskih upada i nezakonitih radnji glede narušavanja integriteta poruke. Ovo je predstavljalo veliki problem u primjeni ovih suvremenih komunikacijskih poslovnih procesa, pa je bilo nužno osigurati pravnu valjanost e-maila koja je učvršćena tek korištenjem elektroničkih potpisa u skladu sa Zakonom o elektroničkom potpisu (NN 10/2002, 80/2008).

Treba napomenuti da poduzeća u Hrvatskoj još uvijek nedovoljno rabe elektroničku poštu kao sredstvo komuniciranja u konvencionalnom odvijanju poslovnih procesa. Većina kao glavni razlog pronalaze u nedovoljnoj educuranosti zaposlenih te nekorištenje e-pošte od strane poslovnih partnera. Mnogi se opravdavaju u sporosti digitalizacije našeg društva, kao i nedovoljnoj osvještenosti o e-učenju kao jednom jeftinom, projektno orjentiranom, individualziranom i cjeloživotnom. Stoga su neutemeljene izjave poslodavaca o nedostatku novca ili niskoj motivaciji zaposlenika. Dakle, postavlja se pitanje ako je teško usvojiti kompletno znanje o elektorničkoj pošti i njenoj koristnosti u svakodnevnom poslovanju, kao će tek biti teško uvesti malo kompliciranija programska riješenja na području digitalne poslovne komunikacije? Podatak da se od ukupnog novca za informatizaciju u Hrvatskoj koristi samo 4 posto za tehnologijama potpomognutu edukaciju, govori sam za sebe. Odgovornost moraju preuzeti sve relevantne strane, gospodarski subjekti, obrazovni sustav, te sami zaposlenici, ali i pravna struka koja će neke stvari na tom polju regulirati i dati input koji onda nitko ne može zanemariti.

Web se u poslovnoj komunikaciji vrlo praktično primjenjuje na dva načina:

 • u izrada i održavanje prezentacijskih web stranica, i
 • u izrada i održavanje komercijalnih web stranica.

Prezentacijske web stranice su one kojima se poduzeće predstavlja javnosti. Na njima se nalaze osnovni podaci o poduzeću, opisuju se djelatnosti poduzeća i izlažu proizvodi i usluge. Tu se može naći sve što management poduzeća odluči prezentirati vanjskom svijetu i vrlo je praktičan način samoreklamiranja i kao takav neizostavan dio u poslovnju. Preporuka je da se stranice izrade barem na dva jezika zbog toga što jednom kreirana web stranica postavljena na web poslužitelj postaje dostupna ljudima širom svijeta. Komercijalne web stranice su one kojima trgovačko društvo nudi određenu robu te putem Interneta prikuplja narudžbe i zatim vrši isporuku. U ovome slučaju web stranice služe kao katalog proizvoda, kao ponuda i poziv na kupnju, te kao obrazac za narudžbu proizvoda. Uštede korištenjem web komuniciranja se mnogosturka, od skraćenju vremena naručivanja, ukidanja administrativnih troškova naručivanja i obrade narudžbe, automatizacije obrade narudžbi i pohrane podataka u bazu, itd.

Chat je izravna pisana poslovna komunikacija koja poslovnu primjenu nalazi u održavanju sastanaka između dislociranih sudionika. Razgovor između sudionika mrežnog sastanka odvija se u pisanom obliku u realnom vremenu što znači da svi sudionici sastanka komuniciraju praćenjem sastanka na ekranu te pisanjem komentara pomoću tipkovnice. Za chat se koriste specijalizirani programi ili web aplikacije, a za vrijeme mrežnog sastanka svi sudionici trebaju biti istovremeno uključeni u mrežu i prisutni on-line. Kako bi se pospješila njihova učinkovitost, poželjno je da se mrežni sastanci planiraju i uz vizualni live prikaz, budući da je danas tehnologija uvelike napredovala na tom polju. Dakle, poslovni sastanci korištenjem chat tehnologije postaju sve značajniji za upravljanje tijekom i izvršenjem poslovnih procesa. Ova vrsta pisanih komunikacija, također dobiva na značenju kada brzine prijenosa u međunarodnom prometu bivaju povećane, naravno preduvjet je kao i u svemu, povećanje razine informatičke pismenosti u poduzećima.

Zaključno valja naglasiti da poslovne komunikacije terba itekako brižno unaprijeđivali i prilagođavali duhu vremena i okružju, a pri tom je iznimno važno primijeniti i znanstvena postignuća glede razmatranja kumunikacija s motiršta organizacije i sustava komuniciranja, normizacije u izradi obrazaca i protokola komuniciranja te primjene odgovarajućih informacijskih tehnologija, prije svega modernih rješenja na polju digitalnih komunikacija. Suvremeni koncept digitalnog poslovnog komuniciranja temelji se na upravljanju poslovnim procesima putem integriranog informacijskog sustava poduzeća, a poslovanje se obavlja u svim funkcijama poduzeća ili korporacije, ali i tamo gdje se nalazi djelatnik sa svojim prijenosnim računalom.

Za kraj donosimo mišljenje Bill Gatesa o 12 ključnih uvjeta koje poduzeće mora ispuniti da bi tijek informacija bio fluidan i produktivan:

 1. ustrajati na tome da komunikacije kroz poduzeće teku e-poštom, tako da se na novosti može reagirati trenutno;
 2. podatke o prodaji proučavati zajednički, umreženo, da bi u njima pronašli uzroke i razumjeli mišljenja, te pronaći trendove zbivanja i prilagoditi uslugu pojedinim klijentima;
 3. poslovnu analizu obavljati na kompjutoru, a radnike znanja pretvoriti u analitičare proizvoda, usluga i profitabilnosti;
 4. uporabom digitalnih alata stvoriti virtualne radne ekipe nevezane uz zemljopisne lokacije koje u stvarnom vremenu dijele saznanja i koriste tuđe zamisli primjenjujući ih za konkretna rješenja, a pri tome digitalne sustave prilagoditi da svi imaju dostupnu povijest poslovanja poduzeća;
 5. svaki papirnati proces treba pretvoriti u digitalni, čime bi se uklonila administracijska zagušenja i oslobodilo radnike znanja za važnije zadaće i projekte;
 6. uporabom digitalnih alata ukloniti jednostavne poslove ili ih pretvoriti u poslove s dodanom vrijednošću koji produktivnije iskorištavaju sposobnosti radnika znanja;
 7. stvoriti digitalnu povratnu petlju za povećanje učinkovitosti fizičkih procesa i poboljšavanje kakvoće stvorenih proizvoda i usluga, i pri tome svakog zaposlenika naučiti na lako praćenje svih ključnih čimbenika;
 8. upotrijebiti digitalne sustave za izravno prosljeđivanje žalbi osobama koje mogu poboljšati proizvod ili uslugu;
 9. upotrijebiti digitalne komunikacije za promjenu prirode poslovanja i granica oko tvrtke, te tako ovisno o potrebama klijenata, postati veći i stvarniji ili manji i intimniji;
 10. razmjenijvati informacije na vrijeme, tj. uporabom digitalnih transakcija skratiti vrijeme ciklusa sa dobavljačima i partnerima i time svaki poslovni proces promjeniti u dostavu "upravo na vrijeme";
 11. digitalnom dostavom valja ukloniti posrednike prilikom transakcije s kupcem ili posrednike iskoristiti da digitalnim alatima dodaju vrijednost transakcijama;
 12. uporabom digitalnih alata pomoći klijentima u rješavanju njihovih teškoća, a osobne kontakte postaviti za složene, najvažnije kupčeve potrebe.

Legislativni okvir:

Najava seminara, savjetovanja i drugih stručnih skupova
Kalendar događanja
5.2. Radionica: Računovodstveni i porezni aspekt nastajanja i ukidanja razlika između računovodstvene i oporezive dobiti – privremenih razlika
10.2. Neprofitne organizacije - Godišnji izvještaji za 2008.
12.2. Sastavljanje financijskih izvještaja, poreznih prijava i dr. aktualnosti
17.2. POREZNI REPETITORIJ - 3 poreza za 3 dana
Kratki komentar

Zagreb, 10. veljače 2009. - Godišnji izvještaji za 2008. za neprofitne organizacije tema je seminara koji organizira TEB poslovno savjetovanje.

Predavači na seminaru su načelnica iz Ministarstva financija i savjetnici TEB-a koji će na početku dati kratki uvod u računovodstvo neprofitnih organizacija. U nastavku će se razmatrati primjeri knjiženja kod iskazivanja imovine i obveza odnosno prihoda i rashoda dok je središnja tema seminara rezervirana za pitanja vezana uz sastavljanje propisanih financijskih izvještaja za 2008. Više

Opatija, 12. i 13. veljače 2009. - U organizaciji tvrtke TEB poslovno savjetovanje u Opatiji će se održati dvodnevni seminar pod nazivom Sastavljanje financijskih izvještaja, poreznih prijava i druge aktualnosti.

Polaznicima seminara TEB će omogućiti individualne konzultacije sa svojim savjetnicima. Više

Zanimljivost
 • Prema studiji časopisa National Geographic od oko 7000 jezika kojima se danas govori u svijetu polovina ih je na putu nestanka. Po procjenama lingvista jedan jezik nestane svaka dva tjedna.

©2007 Lex Info d.o.o. • Sva prava pridržana • Tel.: +385 (0)1 3666 285; Fax: +385 (0)1 3666 131 • E-mail: marketing@tax-fin-lex.hr
Odjavu za primanje TFL Glasnika možete obaviti klikom ovdje.